nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2023

 

Accreditatie

Voor onze studiedagen vragen wij accreditatie aan bij de volgende kwaliteitsregisters:

 • NIP
 • NVO
 • FGzPT
 • SKJ (HBO-professionals)

Vanuit de verschillende kwaliteitsregisters worden er verschillende eisen gesteld betreffende de accreditatie. Samengevat betekent dit het volgende voor onze studiedagen:

 • Bij de studiedagen wordt er 100% aanwezigheid verwacht. 
 • Bij de digitale studieochtenden geldt een inloop tussen 09:00 - 09:15 uur.
 • Om 09:15 uur wordt de eerste link naar het accreditatieformulier ochtendregistratie gedeeld. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. Wanneer je later inlogt dan 09:15 uur is de link naar het accreditatieformulier niet meer zichtbaar. De link wordt om 09:30 uur verwijderd. 
 • Om 12:15 wordt de tweede link naar het accreditatieformulier middagregistratie gedeeld. Dit formulier dient tevens volledig ingevuld te worden, indien de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan er geen accreditatie worden toegekend. Check de ingevulde gegevens goed, voordat u op verzenden drukt. De link wordt om 12:30 uur verwijderd. 
 • Gedurende de digitale studiedagen kan een pop-up verschijnen waarin wordt gevraagd of de deelnemer nog live kijkt. Hier dient actief op gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 
 • Gedurende de digitale studiedagen zullen er diverse poll vragen gesteld worden. Op deze poll vragen dient actief gereageerd te worden. Dit betekend dat wanneer er niet gereageerd wordt er geen accreditatiepunten kunnen worden toegekend. 

Wil je meer informatie over de accreditatieeisen per kwaliteitsregister? Kijk dan op de volgende websites: 

Behandelen en opvoeden in de leefgroep van residentiële settingen: Hoe schep je als team een behandelklimaat in een (gesloten) residentiële setting?

Het werken op de leefgroep staat onder druk. Met name de gesloten settingen hebben het zwaar. Zowel de gesloten justitiële jeugdinrichtingen als de jeugdzorgplus hebben het zwaar. Er zijn kritische rapporten van de inspecties die de instellingen nu ook monitoren op de kwaliteit.  Er is krapte aan personeel en daarnaast speelt ook nog een groot verloop van personeel. Ook lijkt er sprake van toenemende zwaarte in de problematiek van de geplaatste jongeren. De instellingen zijn op zoek naar een antwoord om medewerkers goed toe te rusten voor het werk, mede ook in de hoop hen zo meer aan de instelling te laten verbinden. Ook zoekt men naar nieuwe mogelijkheden om de problematiek van de jongeren ook op groepsniveau te behandelen. 

Daarbij zijn er veelbelovende initiatieven, waarbij met name opvalt hoe behandelingen die eerst vooral op het individu of het gezin waren gericht nu ook vertaald zijn naar groepsgerichte behandelingen en – benaderingen. Deze groepsgerichte behandelingen en – benaderingen zijn het onderwerp van eerste studie-ochtend van de Efacp-NL in het jaar 2023.  

De volgende vragen zullen centraal staan tijdens deze studieochtend: 
- Welke benaderingen zijn voor verbetering van het groepsklimaat binnen (gesloten) residentiele settingen? 
- Wat weten we al over de effecten ervan? 
- Welke problemen en kansen liggen er bij de invoering daarvan en wat betekent dat voor een goede implementatie en borging? 

 

Inschrijven kan vanaf woensdag 25 januari door hier te klikken.

 

Programma 

09:00 Digitale inloop en opening door dagvoorzitter 

09:15 Schema therapeutisch werken op de groep; implementatie en uitvoering van schema therapeutisch werken. 

Drs. Irene Bos, VIA Jeugd  

 

Irene Bos opgeleid tot Gz psycholoog / Orthopedagoog / Pedagogisch medewerker is al 27 jaar werkzaam in diverse vormen, sectoren en functies binnen de jeugdzorg  (van thuis/ambulant tot klinisch; van open tot gesloten, van LVB, GGZ, tot Forensisch en van  behandelaar, gedragswetenschapper, (FFT/schema) therapeut, hoofdbehandeling tot waarnemend directeur-bestuurder). Sinds de start van mijn opleiding tot schema therapeut 9 jaar geleden is mijn enthousiasme ontstaan voor schema therapie en schema gericht werken als therapeut, coach en trainer. Ik zie en benut overal de kansen om deze toe te passen in mijn werk. Ook is schema gericht werken goed te combineren met andere interventies zoals bijvoorbeeld systeem gericht werken of werken volgens de principes van geweldloos verzet. Graag deel ik mijn ervaringen en enthousiasme over deze manier van werken. 

Schema gericht werken (Safe Path) is inmiddels een bekende methodiek binnen jeugdzorg en binnen forensische centra jeugd. Werken vanuit schema therapeutische principes op de groep, hoe ziet dit in de praktijk eruit. Wat zijn de rollen van de behandelaar, groepsleiding en teamleiders en anderen in je organisatie. Wat zijn de lessen en kansen vanuit de implementatie van deze methodiek.  

 

10:00 Systeem- en gezinsgericht werken in de gesloten setting 

Inge Simons, Kees Mos en Marjolein Brouwer 

Tijdens deze presentatie systeem-/gezinsgericht werken toegelicht worden. Het programma is zo’n 10 jaar geleden ontwikkeld door de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ), voorganger van Academische Werkplaats Risicojeugd. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders, en/of andere belangrijke anderen, bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. Deze manier van werken heeft een positief effect op de verdere ontwikkeling van jongeren. De methodiek is landelijk beschikbaar gesteld en als ‘goed voorbeeld’ opgenomen door het ministerie van Veiligheid en Justitie in haar visie op zorg voor de jongeren die ze onder haar hoede heeft. Inge Simons zal iets vertellen over de resultaten van het onderzoek waarop zij is gepromoveerd en ook later onderzoek. Kees Mos zal de laatste ontwikkelingen en toepassingen presenteren (o.a. ook de ervaringen met jong volwassenen). In het laatste deel zal ook zal een jongere of ouder over zijn/haar ervaringen vertellen. 
 

10:45 Pauze 

 

11.00 Opvoeden op de groep is ook behandelen: de betekenis van stress voor de behandeling op de groep in gesloten settings 

Ingrid van den Bogerd, Catamaran 

 

Als het echt niet anders kan neem je als team opvoedingstaken van ouders over, in hoeverre gaat het hierbij ook om behandelen? Binnen de forensische jeugd en orthopsychiatrie is heel veel aandacht voor interventies die effectief zijn voor behandelen van jongeren die delict gedrag vertonen of daarop een hoog risico hebben. Jongeren volgen therapieën en trainingen. Maar hoe zie je in het dagelijks leven op de groep dat er ook daar behandeld wordt. 

 

11.45  Geweldloos verzet in de residentiele setting voor kinderen en jongeren met en zonder LVB 
Katharina Visser en Kirsten van Gink, Levvel 

Geweldloos Verzet is een methodiek die zich richt op het verminderen van escalaties tussen jeugdigen en opvoeders door de verbinding tussen beiden te herstellen en te focussen op het gedrag van de opvoeder. In het geval van een gesloten groep is de opvoeder veelal de groepsleider. De methodiek komt oorspronkelijk uit Israël en richtte zich op ouders die verwijderd waren van hun kinderen. Kinder- en jeugdpsychiatrie Levvel, te Amsterdam, heeft deze methodiek in 2009 aangepast voor de residentiele setting. De Banjaard/Youz, behandelcentrum voor kinderen en jongeren met psychiatrie en LVB, te Den Haag, heeft de methodiek vervolgens aangepast aan de doelgroep jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB).  

Geweldloos Verzet bestaat aan de ene kant uit een aantal basisprincipes wat betreft de houding van de opvoeder en aan de andere kant uit een aantal specifieke interventies die zich richten op het voorkomen van escalaties en verbeteren van de relatie. Beide aspecten zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de presentatie. 

In twee recente promotieonderzoeken (2019 en 2022) van het VUmc werd onderzocht in hoeverre Geweldloos Verzet effectief was in het 1) verminderen van de agressie op de groepsafdelingen, 2) het verbeteren van het leefklimaat bij de jeugdigen, 3) het verbeteren van het werkklimaat bij de medewerkers en 4) welke aspecten belangrijk waren bij implementatie. De uitkomst van deze onderzoeken en de vertaling ervan naar de praktijk zal in de presentatie worden gedeeld. 

Tijdens de presentatie zullen de do’s & don’ts worden besproken wat betreft een succesvolle implementatie van de methodiek. 

 

12:30 Afronding 

Studiedagen 2023

In 2023 zullen er 2 digitale studie ochtenden en een zomerlezing georganiseerd worden:

 • 16 maart 2023: thema 'behandelen vanuit de leefgroep' (digitale studie ochtend)
 • 8 juni 2023: thema 'gewetensontwikkeling in combinatie met herstelrecht' (zomerlezing)
 • 5 oktober 2023: thema 'trauma en delinquentie' (digitale studie ochtend)

Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie ove de studiedagen zoals het inhoudelijke programma.