nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Eerdere studiedagen

 

Studiedag 5 november 2021

Innovatie in de forensische (jeugd)zorg

Hoe kan innovatie je als zorgvrager of zorgprofessional helpen? Maar ook, tegen welke dilemma`s kun je dan oplopen?

Innovatie draagt bij aan slimme oplossingen voor het effectiever en efficiënter werken in de zorg. Innovatie zorgt voor verbetering van de zorg door het flexibeler en toegankelijker inzetten van zorg en ondersteuning (hybride zorg) voor zowel zorgvragers als medewerkers. Het versterkt de ontwikkeling van cliënten (en het netwerk) zodat zij de kans krijgen te ontwikkelen en participeren, het bevordert zelfregie en empowerment van cliënten, en innovatie draagt bij aan een betere aansluiting van zorg op met name de jongere doelgroepen. Ook draagt innovatie bij aan het boeien en binden van medewerkers; medewerkers halen de meeste voldoening uit clientcontact. Innovatie creëert ruimte voor clientcontact met medewerkers, dit geeft medewerkers energie.

Deze vragen staan centraal tijdens deze studieochtend. 
- Welke digitale innovaties zijn er om de zorg te ondersteunen?
- Wat weten we al over de effecten ervan?
- Hoe zorgen we voor een goede implementatie en borging, met welke vraagstukken heb je dan te maken?

Studiedag online 27 mei 2021

Spreken we elkaars taal? Over het integreren van de juridische discipline en de (psychiatrische) jeugdhulp.

Na de succevolle studiedag voor de verschillende beroepsgroepen die in het jeugdforensisch veld met elkaar samenwerken in 2018 wordt dit thema opnieuw uitgewerkt in de tweede (online) studiedag van 2021. 

Werkt u  als raadsonderzoeker, officier, advocaat , als psycholoog  of psychiater, reclasseerder of behandelaar met jongeren dan is dit de kans om met en van elkaar te leren.

Deze studiedag richt zich op de samenwerking tussen professionals uit verschillende vakgebieden – juristen en gedragsdeskundigen – die zich allen vanuit hun eigen perspectief bezighouden met de, al dan niet gedwongen, hulpverlening aan jeugdigen.

Het is en blijft daarbij van belang om bij tijd en wijle te bezien of deze disciplines elkaar ook voldoende verstaan. Allereerst wordt in toenemende mate het belang gezien van een interdisciplinaire benadering bij het informeren en evalueren van beleid en wetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen uit 2015, waarmee werd beoogd om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming, waarbij het belang van het kind voorop staat. Een ander voorbeeld is de recente evaluatie van het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen, waarbij werd gebruikgemaakt van inzichten uit de pedagogische wetenschappen en neuropsychologie. Daarnaast blijft het ook in de praktijk van belang dat de verschillende disciplines elkaar blijven verstaan.

Tijdens deze studiedag staat de vraag centraal of juristen en gedragsdeskundigen elkaars taal voldoende spreken – en hoe daarbij bereikt kan worden dat de stem van de jeugdige, waaraan in toenemende mate waarde wordt gehecht, voldoende wordt gehoord. In de verschillende (interactieve) bijdragen wordt aandacht besteed aan het wederzijdse begrip tussen de disciplines en de participatie van jeugdigen in verschillende contexten (het jeugdstrafrecht, de gesloten jeugdzorg, en de eigen rechtsingang van jeugdigen in het familierecht). Ten slotte wordt afgesloten met een meer overkoepelende bijdrage, waarin vanuit kinderrechtenperspectief wordt gereflecteerd op de besluitvorming omtrent en het werken met kinderen en hun eigen participatie daarin.

 

Studiedag online 21 januari 2021

De laatste jaren is er toenemende maatschappelijke aandacht voor het ontwikkelen van gezinsgerichte -en kleinschalige opvang voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. De opkomst van kleinschalige voorzieningen laat in het residentiële forensische jeugdveld een snelle ontwikkeling zien. Het idee achter kleinschalige voorzieningen is dat heterogene en complexe problematiek om maatwerk vraagt en er niet kan worden uitgegaan van een one-size-fits-all-benadering. Een kleinschalige voorziening zou meer mogelijkheden bieden voor een veilig leefklimaat, individuele aandacht, rust en continuïteit, en daardoor het aangaan van nieuwe gehechtheidsrelaties stimuleren en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen verminderen. Daarmee lijken kleinschalige voorzieningen een passender aanbod voor een complexe doelgroep. Maar wat weten we nu over kleinschalige voorzieningen in het forensisch jeugdveld? Hier gaan we in deze studiedag verder op in. Relevante vragen die aan bod komen zijn:

- Waarom de ontwikkeling naar kleinschaligheid?

- Hoe zien deze kleinschalige voorzieningen eruit?

- Wat werkt in kleinschaligheid?

- Kunnen we leren van andere sectoren?

In het tweede gedeelte van de studiedag zijn er simultaan 2 workshops gegeven. 

1. Behandeling in een kleinschalige voorziening & outreachend werken
Drs. Suzan Terweij en Dr. Tijs Jambroes

2. Wat kunnen we leren van de ouderenzorg?
Prof. dr. Hilde Verbeek

Studiedag 19 november 2020

De specialistische gesloten jeugdzorg richt zich op jongeren met de meest ingewikkelde problematiek, niet één enkele stoornis, maar problemen op veel gebieden. Door de ingewikkelde problematiek, waarbij jongeren soms gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor anderen lukt het niet altijd om de juiste hulp op het juiste moment te bieden. De specialistische gesloten jeugdzorg moet de plek blijven waar jongeren met ernstige problemen terecht kunnen en waar ze de juiste zorg krijgen die bij ze past. Soms is het moeilijk om de juiste hulp te vinden, deze onmacht mag zich niet vertalen in repressie en afzondering van kwetsbare jongeren.

Tijdens deze studiedag is ingegeaan op wat er gebeurt in de instelling. Relevante vragen die gesteld werden:

- Hoe ontstaat repressie, wat doen we als gedrag een reactie lijkt te geven om straf op te leggen?

- Hoe ervaren jongeren dit en wat kunnen we doen om een veilig behandelklimaat te creëren?

- Wat werkt in bejegening van jongeren en hoe zorgen we dat er een goede werkrelatie ontstaat?

Studiedag 7 november 2019

Interventies waar muziek in zit kregen een podium op 7 november 2019. Kwaliteitsimpulsen in de jeugdzorg hebben geleid tot een breed scala aan interventies die goed onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek.  Er is eveneens een breed scala aan interventies beschikbaar welke goed aansluit bij de jongere doelgroep, maar soms nog minder onderbouwd is. Omdat gewerkt kan worden met rap of muziek of omdat taal minder centraal staat sluiten deze interventies makkelijk aan op de belevingswereld van de jongeren. We zochten op deze laatste studiedag van 2019 de Rock & Roll op het vlak van interventies. De vaktherapie kwam ruimschoots aan bod in plenaire presentaties. Beeldende therapie en psychomotore threapie kregen daarbij een mooi podium. Ook het werken met honden vanuit Dutch Cell Dogs , het project Mont Ventoux  en werd plenair gepresenteerd. In de middag kon gekozen worden uit diverse interessante workshops vaktherapie waarin ervaren kon worden hoe in de vaktherapie wordt gewerkt

 

Studiedag 13 juni 2019

Donderdag 13 juni is in Utrecht de tweede studiedag van 2019 georganiseerd. Middelengebruik, ontwikkelingen en trends, risico's en gevaren van specifieke middelen.  Is er sprake van problematisch gebruik en wanneer is het een verslaving die behandeling in de weg staat?

Wat kost het gebruik en wat kunt u doen? Verslavingsdeskundigen en onderzoekers presenteren de laatste stand van zaken op het gebied van middelengebruik.

Studiedag 7 maart 2019

Onze eerste studiedag van 2019 werd op 7 maart in Utrecht georganiseerd. Voordat de lente begon boden we een interessant programma rondom het thema seksualiteit. Seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook normaal seksueel gedrag kwam in presentaties aan de orde. Wanneer is er sprake van experimenteren en wanneer worden grenzen overschreden. Hoe vragen we seksueel gedrag van jongeren eigenlijk uit? Waar moeten we aandacht voor hebben op het vlak van diagnostiek bij een verdachte van seksueel geweld. Welke  nieuwe inzichten zijn er op het vlak van behandeling van ernstige seksuele problematiek.

Congres 27 november 2018

Levensloop en intergenerationaliteit

Risicogedrag van een jongere staat niet op zichzelf en zien we als een moment in de levensloop van een jongere. Risicogedrag en criminele loopbanen zijn mogelijk al in eerdere generaties gestart en worden beïnvloed door het gezinssysteem. Hoe wordt risicovol gedrag door generatie op generatie aan jongeren overgedragen? Welke patronen spelen een rol door generaties heen? De interventies van hulpverleners zijn niet los te zien van eerder of zelfs later ingrijpen door verschillende ketenpartners. Hoe komt het dat ondanks de kennis die we over de gezinssystemen hebben  gedrag en patronen zich blijven herhalen? Wat weten we hierover en wat moeten we vooral doen om jongeren en hun gezinssystemen te helpen de cirkel te doorbreken en nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen? Als hulpverlener is reflectie op eigen handelen belangrijk om zicht te krijgen waar een interventie of ingrijpen niet geholpen heeft. En om greep te krijgen op welk moment in het leven van de jongere en gezinssysteem het juiste gedaan kan worden.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het organiseren van dit congres is dat de leden van ForCA (het Forensisch Consortium Adolescenten) hebben besloten dat ForCA stopt per 1 januari 2019. ForCA heeft ruim 10 jaar lang haar functie als netwerkplatform goed  vervuld. De omgeving van de forensische jeugdzorg is veranderd. Leden zijn momenteel meer bezig met regionale netwerken en lokale netwerken. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door EFCAP, de Academische werkplaats Risico Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, EFP en ForCA. Kortom ForCA wordt  in samenwerking met deze partners feestelijk uitgeluid.

Studiedag 28 september 2018

Het leven in een justitiële jeugdinrichting of forensisch psychiatrische kliniek is niet makkelijk voor jongeren. Ze moeten meewerken aan heel veel geschreven en ongeschreven regels. Als ze na de instelling weer terug naar huis gaan of misschien op zichzelf wonen is het ook niet makkellijk. Veel jongeren ervaren belemmeringen en vooroordelen in de maatschappij. Soms zijn ze duidelijk,  zonder VOG kun je geen stage lopen bijvoorbeeld. Maar veel zijn ook niet zo duidelijk, hoe kunnen we als instelling jongeren ondersteunen in het omgaan met deze problemen.

In de studiedag op 28 september werd aandacht besteed aan hoe we stigmatiseren kunnen voorkomen en hoe we jongeren kunnen ondersteunen bij het omgaan met de vooroordelen die leven in de maatschappij.

In de ochtend werd in  verschillende lezingen inzicht gegeven in theorie en praktijk rondom stigma bij jongeren met psychiatrische problemen maar zeker ook de invloed van een veroordeling. Na een eerste  algemene inleiding op stigma is daarna ingezoomd op de gevolgen  voor de arbeidsmarkt en opleiding. Hoe ervaren jongeren en naasten de onbedoelde gevolgen van een veroordeling en wat zijn de gevolgen van deze stigmatisering op de arbeidsmarkt. Daarna werd specifiek aandacht besteed aan de ervaring van jongeren met psychiatrische problematiek en hoe deze een zelfstigma veroorzaken, maar ook  een stigma door anderen krijgen opgelegd. We eindigden de ochtend met een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige, wat betekent het stigma van een veroordeling voor je leven en hoe kun je verder gaan.