nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen

 

European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology &
other involved professions - The Netherlands

 

Studiedagen 2021

 

Studiedag 27 mei 2021

Spreken we elkaars taal? Over het integreren van de juridische discipline en de (psychiatrische) jeugdhulp.

Na de succevolle studiedag voor de verschillende beroepsgroepen die in het jeugdforensisch veld met elkaar samenwerken in 2018 wordt dit thema opnieuw uitgewerkt in de tweede (online) studiedag van 2021. 

Werkt u  als raadsonderzoeker, officier, advocaat , als psycholoog  of psychiater, reclasseerder of behandelaar met jongeren dan is dit de kans om met en van elkaar te leren.

Deze studiedag richt zich op de samenwerking tussen professionals uit verschillende vakgebieden – juristen en gedragsdeskundigen – die zich allen vanuit hun eigen perspectief bezighouden met de, al dan niet gedwongen, hulpverlening aan jeugdigen.

Het is en blijft daarbij van belang om bij tijd en wijle te bezien of deze disciplines elkaar ook voldoende verstaan. Allereerst wordt in toenemende mate het belang gezien van een interdisciplinaire benadering bij het informeren en evalueren van beleid en wetgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen uit 2015, waarmee werd beoogd om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming, waarbij het belang van het kind voorop staat. Een ander voorbeeld is de recente evaluatie van het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen, waarbij werd gebruikgemaakt van inzichten uit de pedagogische wetenschappen en neuropsychologie. Daarnaast blijft het ook in de praktijk van belang dat de verschillende disciplines elkaar blijven verstaan.

Tijdens deze studiedag staat de vraag centraal of juristen en gedragsdeskundigen elkaars taal voldoende spreken – en hoe daarbij bereikt kan worden dat de stem van de jeugdige, waaraan in toenemende mate waarde wordt gehecht, voldoende wordt gehoord. In de verschillende (interactieve) bijdragen wordt aandacht besteed aan het wederzijdse begrip tussen de disciplines en de participatie van jeugdigen in verschillende contexten (het jeugdstrafrecht, de gesloten jeugdzorg, en de eigen rechtsingang van jeugdigen in het familierecht). Ten slotte wordt afgesloten met een meer overkoepelende bijdrage, waarin vanuit kinderrechtenperspectief

wordt gereflecteerd op de besluitvorming omtrent en het werken met kinderen en hun eigen participatie daarin.

Programma:

Lezing/interview ‘Spreken over en met jeugdige verdachten’ door Drs. A.X. Rutten en Mr. E.E.A. van Kalveen.

Drs. Rutten is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Catamaran Top ggz afdeling voor forensische jeugdpsychiatrie, ze werkt daar op de kliniek en de poli. Zij is tevens rapporteur Pro Justitia en geeft supervisie over psychiaters in opleiding bij hun rapporteursopdracht. Daarnaast is zij bezig met een promotie met als onderwerp: Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis.

Mr. van Kalveen is kinderrechter bij de Rechtbank Midden-Nederland en voorzitter van de Landelijke expertgroep jeugdrechters.

Lezing ‘Geen babylonische spraakverwarring meer in de gesloten jeugdhulp’ door Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf.

Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf is familie- en jeugdrechtadvocaat bij
BVD advocaten. Voorheen werkte zij een aantal jaren als docent en onderzoeker bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden, waar zij is gepromoveerd op een proefschrift over de gesloten jeugdhulp in het licht van kinder- en mensenrechten
.

Lezing Hoe versterken we de positie van minderjarigen in het familie- en jeugdrecht? door Dr. D.J.H. Smeets & N.T. Stunt, BSc.

Dr. D.J.H. (Daisy) Smeets is als universitair docent verbonden aan het
instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Binnen de afdeling Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening voert zij onderzoek uit op het gebied van o.a. adoptie, pleegzorg en het kindverhoor binnen de juridische en forensische setting.

N.T. (Noah) Stunt, Bsc., is masterstudente Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en werkt aan een onderzoek over het begrip van gedragsdeskundigen van juridische concepten zoals de eigen rechtsingang van minderjarigen.

Reflectie + Q&A door Prof. dr. mr. T. Liefaard

Prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard is vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en hoogleraar Kinderrechten.       

Studiedag 5 november 2021

 Wearables en gadgets, wat werkt en wat niet (onder voorbehoud) 

Jongeren en communicatie, data verzamelen met onderzoek of met apps. Hoe kunnen apps en wearables worden benut. Kunnen apps ontwikkeld worden bij jongeren of kunnen we niet meer zonder de almaar veranderende wereld van apps die onder de doelgroep populair zijn.  Welke wearables helpen de jongeren van nu en kunnen worden benut voor onderzoek of behandeling. Tijdens de laatste studiedag van 2021 werken we samen dit thema uit.

Internationaal congres Efcap-EU - 19-21 mei 2021

Het zevende internationale congres van Efcap-EU zou natuurlijk in 2020 worden gehouden in het Phillips stadion in Eindhoven. Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken is het congres vooralsnog uitgesteld naar mei 2021. 

Het belooft een mooi, interessant congres te worden, waarvan het programma eind februari gepresenteerd wordt. Heeft u altijd al eens naar een dergelijk internationaal congres willen gaan, maar vond u het te prijzig of te ver weg? Dan is dit uw kans! En met een lidmaatschap van Efcap-nl krijgt u een mooie extra korting van 31 euro per dag, waardoor u niet 176 euro, maar 145 euro betaalt. Het is mogelijk om deel te nemen aan de volle drie dagen van het congres, maar één dag het congres bezoeken kan ook. Bovendien is er een speciale Nederlandse dag voor bezoekers die minder sterk zijn in het Engels.

De congresorganisatie wil natuurlijk graag weten of de aanmelders voor het congres daadwerkelijk lid zijn van Efcap-nl. We hebben daarom afgesproken dat u zich bij interesse via onderstaande link voor het congres kan aanmelden. Nadat Efcap-nl uw lidmaatschap heeft gecontroleerd, krijgt u een uitnodiging van de congresorganisatie om de aanmelding te vorderen. Bij de betaling wordt de extra korting automatisch verwerkt.

Aanmelden kan via onderstaande link:

https://p.easydus.com/project 

Bijdrage aan Nederlandse dag op congres Efcap-EU

Werken met het Waaiermodel: Synergie is geen utopie!

Vakmanschap op de leefgroep biedt kansen om te verbinden

Residentiële behandeling staat sterk onder druk en het pleidooi voor een ambulante insteek wordt steeds vaker gehoord. Maar als ‘straffen’, ’bewaken’ of ‘beschermen’ een residentiële schakel in de keten noodzakelijk maakt, levert dat weer nieuwe vragen op over regime en behandelklimaat.

Met het Waaiermodel leveren we een bijdrage aan deze discussie. Het biedt een helder kader voor de beantwoording van vragen over de vormgeving aan het regime, de integratie van therapeutische behandelingen en het ontvankelijk maken voor interventies, zowel tijdens als na de residentiële schakel. Ook wordt de focus gelegd op de verbinding met zowel de ouders als andere professionals zodat bij alle betrokkenen de neuzen eenzelfde kant op staan.

Aan de hand van een casus leggen we de structuur van het Waaiermodel uit. Praktische handvatten ten behoeve van het vakmanschap op de leefgroep vloeien hieruit voort. Maar ook zoomen we in op de samenwerking met therapeuten, maatschappelijk werk, leerkrachten en professionals binnen het justitiële veld. Dat het geheel meer is dan de som der delen proberen we niet alleen te illustreren; we hopen met deze-presentatie alle aanwezigen te activeren en te inspireren.