UITTREKSEL


Naam

De vereniging draagt de naam: European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions - The Netherlands, Vereniging van jeugdforensische gedragsdeskundigen, bij afkorting genaamd EFCAP-nl


Zetel

De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.


Doel

De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van, het samenwerken in, het controleren van de kwaliteit van, het uitdragen van, en het zijn van een aanspreekpunt voor instanties voor de bestudering, beoefening en ontwikkeling van de diagnostiek, advisering, behandeling van kinderen en jeugdigen die in een justitieel kader verkeren, op het gebied van de psychiatrie, psychologie en de pedagogiek, een en ander in de ruimste zin des woords.


De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door: het organiseren van bijeenkomsten en seminaria, het regelmatig houden van vergaderingen, het bevorderen van scholing en nascholing, het bevorderen van publicaties en van wetenschappelijk onderzoek, het formuleren van gedragsregels voor de beoefening van het forensisch gedragsdeskundig werk aangaande kinderen en jeugdigen.


Leden

De vereniging bestaat uit: gewone leden, buitengewone leden, belangstellende leden en ereleden.

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur, dat binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating beslist.

Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit te zijner kennis is gebracht. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.


Het lidmaatschap is persoonlijk.


De leden van de vereniging dienen tevens lid te worden van de vereniging European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions (EFCAP). Het bestuur van de vereniging zorgt voor de aanmelding voor het lidmaatschap van de European Association. Wordt een belanghebbende afgewezen als lid van de European Association, dan kan belanghebbende eveneens geen lid worden van de vereniging.


Gewone leden kunnen zijn, personen die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

a.    werkzaam zijn in het forensische jeugdveld

b.    afgestudeerd gedragswetenschapper in de richting van de psychologie, pedagogiek of psychiatrie of lid zijn van een erkende specialistische psychotherapievereniging.


Buitengewone leden kunnen zijn, personen die in het forensisch jeugdveld of in aangrenzende gebieden werkzaam zijn met een andere, vergelijkbare opleiding.


Belangstellende leden kunnen zijn zij die:

a.    anderszins beroepsmatig betrokken zijn bij het forensische jeugdveld of aangrenzende gebieden, en/of

b.    in opleiding zijn in de richting zoals genoemd bij punt b hierboven.


Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.


Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door: overlijden van het lid; opzegging door het lid, opzegging door de vereniging, ontzetting (deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt) of door het eindigen op grond van welke reden dan ook van het lidmaatschap van de European Association.


Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk.


Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.


Contributie

De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen. Voorts is de algemene vergadering bevoegd een entreegeld vast te stellen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, is desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.


Bestuur

De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste drie bestuursleden of zoveel meer als de algemene vergadering zal benoemen. Zoveel mogelijk zal het bestuur zijn samengesteld uit leden van verschillende disciplines en werksoorten.


De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.


Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of gewone leden niet-bindende voordrachten voor kandidaten worden gedaan.


Aan het bestuur kan een jurist als adviseur worden toegevoegd.


Einde bestuurslidmaatschap, schorsing

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering.


Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, door bedanken, of door periodiek aftreden.


Dagelijks bestuur

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de bestuursbesluiten.


Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen.Algemene vergadering

Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.


Alle gewone leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.


Buitengewone leden, belangstellende leden en ereleden hebben geen stemrecht.


Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Het aantal stemmen door één persoon uit te brengen blijft beperkt tot twee.


Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.


Jaarverslag

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt in een algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.


Besluitvorming

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.


Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

statuten

Statuten Vereniging Efcap-nl

  (vastgesteld op 27-11-1997)
Statuten.doc.