De Efcap-nl is een vereniging voor gedragsdeskundigen van alle disciplines en geregistreerde leden van in Europa en/of Nederland erkende specialistische psychotherapieverenigingen werkzaam in de gedwongen hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen c.q. gedragsstoornissen.

De Efcap-nl sluit in haar werkzaamheden en doelstellingen aan bij de Europese Efcap.


Het werkterrein van de Efcap-nl is jongeren tot 24 jaar met ernstige gedragsproblemen (en hun ouders/familie en sociale omgeving) bij wie interventies (diagnostiek en behandeling) plaatsvinden binnen een gedwongen straf- of beschermingskader.


De doelstelling van de Efcap-nl is het bevorderen van-, samenwerking in- en uitdragen van-,  (m.n. wetenschappelijk) onderzoek, beoefening en ontwikkeling van diagnostiek, advisering, behandeling van kinderen en jeugdigen die vanwege ernstige gedragsproblemen in een gedwongen kader verkeren. Het werkterrein beslaat psychiatrie, psychologie en pedagogiek, een en ander in de ruimste zin van het woord. Ook de preventie van ernstige gedragsproblemen bij jongeren en de bredere context van de samenhang tussen ernstige gedragsproblemen en multi-systemische aspecten (ouders/familie en buurt) behoren tot het aandachtsgebied van de Efcap-nl.

De Efcap-nl stelt zich ten doel om op deze punten de aandacht voor haar doelgroep te vergroten en op nationaal niveau een gerespecteerd en deskundig aanspreekpunt te zijn voor haar leden, maatschappelijke organisaties en instanties.

De Efcap-nl stelt zich tevens ten doel om de samenwerking te bevorderen met aanverwante wetenschappelijke disciplines (criminologie, sociologie, rechten e.d) die actief zijn in ditzelfde werkveld.


De Efcap-nl levert aan de bestaande beroepsvereniging (gevraagd en ongevraagd) een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de beroepscodes en richtlijnen voor vakkundig en ethisch verantwoord handelen in het werkveld van de gedwongen hulp aan jongeren met ernstige gedragsproblemen/-stoornissen en hun systeem.


De Efcap-nl bundelt en verspreidt bestaande kennis en kunde op het terrein van gedwongen hulpverlening aan jongeren met ernstige gedragsproblemen/ -stoornissen en hun systeem en stimuleert de verdere ontwikkeling en verspreiding van veelbelovende vernieuwingen. Dit doet zij door collega's in het werkveld met elkaar in contact te brengen en te verbinden middels bijeenkomsten, congressen en seminaria, het coördineren van intervisie en supervisie, het entameren en superviseren van scholing en na-scholing, het organiseren van discussieplatforms, een collegiale helpdesk en vergaderingen.


De Efcap-nl bevordert het ontstaan van een brede maatschappelijk positieve meningsvorming rondom het werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen/-stoornissen en hun systeem door haar leden te stimuleren tot publicaties en lezingen en bij actuele onderwerpen daar waar mogelijk ter zake deskundige leden in contact te brengen met de media.

identiteit

Identiteit Efcap-nl
statuten.